The Universe

A certain moment, 13,85 billion years ago, for an unknown reason, quanta ware formed in the empty, cold space (0°K = -273°C). Quanta are the smallest particles/waves we know. Every quatum has a spin.

Something doesn’t come out of nothing but we haven’t an explanation, at the moment, where quanta are coming from.

Quanta stick together in negative constructions, called electrons, positive constructions, called protons and neutral constructions, called neutrons. This particles are the base of mass.

A proton and an electron form hydrogen. There are some variations on this hydrogen-pattern, called isotopes. A proton, a neutron and an elektron form the Deuterium isotope. A proton, 2 neutrons and an electron form the Tritium isotope.

One of the hypoteses is that contineously new quanta are created in the empty space, in the center of the universe, and out of these quanta protons, neutrons and electrons are formed. That means that contineous new gaseous hydrogen-fogs are created and these fogs are the embrios of new starsystems. The gaseous balls turn around (spin in the quanta?) and are the base of suns and planets.


In the center of the gaseous suns, there is a huge pressure, caused by gravity, and thereby the temperature rises and nuclear fusion occurs and out of the hydrogen-atoms, new constructions of electrons, protons, neutrons and fotons are formed. This are the different elements like Helium, Iron, Cupper, Silicium a.s.o.
With this basic elements, chemicals reactions occurs, somethimes with explosions, and bigger constructions are created f.i. silicium and oxigen form siliciumoxide = sand.

After a long time, planets are cooling down in the cold empty space. Once the surface of a planet is cooled down, under 50° C, the formation of organic constructions (cells) is possible. This happened, on earth, 3,9 billion years ago. Organic constructions are formed with carbon, phosfor, minerals, water, air and sunlight. An organic cel is a very complex construction. Every cel contains a DNA-string.

Once elementary organic cells are formed, they can evoluate, after many generations, into very complex constructions like plants and animals. This evolution occurs when other parts, of the DNA-string, become active. One of the reasons for change in the DNA-string is the food that living beings are eating. The minerals in the food can influence the DNA-string and change the next generation.

A very important element in the evolution is the law of the fittest. Stronger living beings survive in difficult circonstances while weaker being disapear for ever.

Many processes in the creation of the universe, organic life and evolution are not fully explained at this moment. A lot of laws are involved in every process. Many laws we don’t know nor understand. Science needs to do a lot of work to solves this mysteries.

At this moment, there is a huge impact of human activities in the nature on earth. Industry, cattle breeding, housewarming by mineral fuels, cars and trucks increase the CO2 in the air, consequently the temperature on earth. A climate change occurs with disasters as result.

As long as human race exist, men believe in immaterial transcendent beings which were the source or creators of the universe. Every culture has his own vision and created its own mythology. Mythology isn’t a hypothesis nor a theory.

Het Heelal

13,85 miljard jaar geleden ontstonden, kwanta in de lege ijskoude ruimte (0°K = -273°C). Kwanta zijn de kleinst gekende ondeelbare deeltjes/golven. Alle kwanta hebben een spin.

Iets ontstaat niet uit het niets maar we kunnen de oorzaak van het ontstaan van de kwanta nog niet verklaren. Vandaar de vele mythes over over het ontstaan van het heelal.

Uit deze kwanta ontstaan verschillende constructies: negatieve, positieve en neutrale constructies. Deze deeltjes zijn de basis van massa.

Een positieve constructie (proton) en een negatieve constructie (elektron) vormen waterstof. Er zijn afwijkingen op dit waterstof-patroon. Die afwijkingen noemen we isotopen. Een proton, een neutron (neutrale constructie) en een elektron vormen de Deuterium-isotoop. Een proton, 2 neutronen en een elektron vormen de Tritium-isotoop.

Een van de hypothesen, over het ontstaan van het heelal, is dat er steeds nieuwe kwanta worden gevormd in het centrum van het heelal en uit deze kwanta worden nevels gevormd. Daaruit worden wolken van elektronen, protonen en neutronen gevormd en daaruit waterstofatomen en zijn isotopen. Die wolken klitten samen tot bollen en krijgen een draaibeweging (spin in de kwanta?), de embrio’s van de sterrensystemen. De zwaartekracht en de draaibeweging (middelpuntvliedende kracht) houden elkaar niet volledig in evenwicht. De zwaartekracht is sterker dan de middelpuntvliende kracht. Die waterstofbollen vormen de basis voor zonnen en planeten.

Vanwege de enorme druk (zwaartekracht) en daardoor extreme temperaturen in het centrum van de zonnen, treedt kernfusie op en worden nieuwe constructies met meer elektronen, protonen en neutronen gevormd. Verschillende elementen zoals helium, zuurstof, ijzer, koper, silicium e.a. ontstaan uit de kernfusie van waterstof-atomen.

Uit deze basiselementen ontstaan, soms met sterke ontploffingen, weer grotere constructies (scheikundige verbindingen) van deze elementen onderling, zoals bvb zand (siliciumoxide = silicium + zuurstof).

Bovenstaande kernfusie-processen, met bijhorende ontploffingen, komen tot uiting, hier op aarde, bij vulkaanuitbarstingen. De oppervlakte van gloeiende zonnen en planeten koelen af in de koude lege ruimte.

Wat de aarde betreft, zodra de temperatuur van het oppervlak van onze planeet onder de 50 °C daalde, was de vorming van elementaire organische constructies, cellen, mogelijk met koolstof, fosfor, mineralen, water, lucht en zonlicht. Dat gebeurde 3,9 miljard jaar geleden.

Zodra elementaire organische cellen worden gevormd, kunnen ze na vele generaties evolueren tot zeer complexe constructies van cellen zoals planten en dieren. Deze evolutie vindt plaats wanneer andere delen van de DNA-string, die tot elke organische cel behoren, actief worden. Dat gebeurt o.a. via de voeding. Door opname van verschillende mineralen veranderen de DNA-stringen bij het ontstaan van nieuw leven. Een ander, niet te verwaarlozen, element in de evolutie is het recht van de sterkste. De sterkste past zich aan aan de hem/haar omringende omstandigheden. De minder sterken sterven uit.

Nog steeds zijn weinig processen, wetten en krachten die plaatsgrepen bij het ontstaan van het heelal, organisch leven en de evolutie van levende wezens, in kaart gebracht. De wetenschap heeft nog een grote speeltuin om verder te werken.

Op dit moment is er een onbalans op aarde, vanwege de enorme vervuiling veroorzaakt door industrie, auto’s en vrachtwagens, verwarming van huizen met minerale brandstof en de massale veeteelt. Dit zal veel problemen veroorzaken, zelfs mogelijk het verdwijnen van het menselijk ras en veel levende wezens door de stijging van het CO2 niveau mede door het uitroeien van bossen en de ontwrichting van het evenwicht in de natuur op aarde.

Zolang het menselijk ras bestaat, geloven mensen in immateriële transcendente wezens die de bron of scheppers van het universum zijn. Elke cultuur heeft zijn eigen visie en creëerde zijn eigen mythologie. Mythologie is geen hypothese of wetenschap. Die zullen blijven ontstaan zolang we de bron van de kwanta, in het centrum van het heelal, niet kennen.